08:00 AUD Doanh Số Bán Nhà Mới của HIA (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
08:30 AUD Lợi Nhuận Hoạt Động Gộp Công Ty (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
14:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha
14:15 CHF Mức Độ Việc Làm (Quý 1)
15:30 GBP PMI Xây Dựng (Tháng 5)
21:00 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
21:00 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng)
21:00 USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng trên tháng) (Tháng 4)