00:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 2)
13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:45 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
19:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 3)
19:30 USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 3)
19:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 3)
19:30 USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 3)
19:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)
21:00 CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 3)
22:15 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh